Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129.
§ 2. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ
Складні іменники пишуть разом або через дефіс. Разом пишуть:

а) іменники, утворені за допомогою сполучної голосної двох чи кількох основ (одна з яких — дієслівного походження) •*- самохід, звуковловлювач, садовод, газомір, паровоз, пароплав, вертоліт, буряковод, сталевар, рукопис, мовознавець, водомір;

б) іменники, утворені поєднанням основ прикметника та іменника за допомогою сполучної голосної — чорнозем, білосніжний, молодогвардієць, чорнороб, суходіл, Краснодон, кривоніжка;

в) іменники, утворені за допомогою голосної від дв"ох іменникових основ, синтаксично і семантичне рівноправних — залізобетон, газопровідник, трудодень, шлакоблок, лісостеп, верболіз (але людино-день);

г) іменники, утворені поєднанням дієслова у другій особі однини наказового способу з іменником — горицвіт, зірвиголова, держиморда, перекотиполе; Тягнирядно, Підопригора, Вернигора;

д) іменники, утворені поєднанням числівникової основи з іменниковою — двокрапка, тритомник, сторіччя, двозначність, трикутник, двобій, двадцятиріччя;

69

е) іменники з першою частиною пів-, а другою їх частиною є загальна назва — півжиття, півстола, півколо, півмісяць, піввідра, півозера, півхустки;

є) іменники, пов'язані з інтернаціональною лексикою й термінологією, в яких другою складовою частиною є елементи -граф, -графія, -лог, -логія, -ман, -метр — фотограф, філолог, лексикограф, діалектологія, геометрія, фотографія, філологія, наркоман, геометр;

ж) іменники, утворені з трьох і більше іменникових основ — ав-томотогурток, веломотоспорт.

Через дефіс пишуть:

а) іменники, що означають близькі за змістом поняття — бать-ко-мати, хліб-сіль;

6) іменники, що означають державні посади, військові звання — прем'єр-міністр, генерал-лейтенант;

в) іменники, що означають складні одиниці вимірювання — кіловат-година, грам-атом, тонна-кілометр;

г) іменники на позначення казкових персонажів — Зайчик-Побі-гайчик, Лисичка-Сестричка, Вовчик-Братик;

д) іменники, в яких перше слово підкреслює прикмету чи особливість предмета, що передається другим словом — жар-птиця, козир-дівка, стоп-кран;

е) іменники (складні назви), що означають науковий ступінь, спеціальність, професію — член-кореспондент, інженер-еконо-міст, лікар-педіатр;

є) іменники (складні географічні назви) — Гусь-Хрустальний, Ростов-на-Дону, Переяслав-Хмельницький, Кам'янець-Подільсь-кий;

ж) слова, до складу яких входять іншомовні елементи віце-, екс-, лейб-, обер-, унтер-, штаб-(штабс-) — віце-адмірал, екс-чемпіон, обер-лейтенант, штаб-квартира;

з) складні прізвища — Гулак-Артемовський, Римський-Корса-ков, Мамін-Сибіряк, Нечуй-Левицький, Салтиков-Щедрін;

й) іменники з першою частиною пів- перед власною назвою — пів-Києва, пів-Америки, пів-Москви;

і) словосполучення, що означають назви рослин — мати-мачу-ха, люби-мене, іван-чай.

Вправа 1. Напишіть слова разом або через дефіс.

Електро/поїзд, джерело/знавство, двох/сот/ліття, газо/мотор, сніго/збирання лісо/смуга, гучно/мовець, зоре/носець, грам/молекула, фото/журналіст, мікро/ вольт, авто/фургон, теле/прес/центр, пів/озера, льон/кучерявець, пів/Полтави кіно/репортаж, льон/сирець, рута/м'ята, коник/горбоконик, магнітолог/астроном' магазин/салон, пів/овал.

'

70

Вправа 2. Перекладіть з російської мови українською. Порівняйте і поясніть написання.

Крепинг/пресс, динамо/метр, авто/тракторный, пол/метра, пол/килограмма, ма-кро/мир, пол/лимона, пол/Индии, пол/города, пол/литра, пол/листа, пол/Европы, перекати/поле, северо/восток, любишь/не/любишь, сон/трава, полу/тень, полу/круг, Могилев/Подольский, чудо/мальчик.

Вправа З. Перекладіть тексти українською мовою.

Коса — помощница крестьянина с древнейших времен. За многие века ее форма менялась, совершенствовалась. Но вот уже примерно два столетия ее конструкция остается в основном неизменной.

Коса и теперь живет в селах, в домах тех, у кого есть огород, участок, корова, козы, овцы. Она в почете у колхоза: выручает косарей в тех местах, где не пройти косилкам.

Киев расположен в начале среднего течения Днепра, ниже устья Десны. Основная часть его территории занимает правый высокий берег, расчлененный глубокими оврагами и долинами небольших рек на отдельные высоты — горы. Такой рельеф образовался вследствие постоянной эрозионной деятельности Днепра и его притоков, а также в результате размывания мягких пород окрестных киевских гор (3 книги "Історія Києва").

Ранней весной под кронами старых деревьев цветет не только одна пролеска. Вслед за ней скоро появляются и другие эфемероиды — ветреница лютиковая, различные хохлатки. Все эти растения с яркими цветками — синими, желтыми, сиреневыми — образуют живописный красочный ковер (В. Петров).

Вправа 4. Перекладіть текст українською мовою. Опишіть аналогічно осінній ліс.

Молчалив зимний лес. Тихо в полях, будто природа погрузилась в сон. Но сильнеє греет солнышко, и дни становятся длиннее. Пробуждаются леса, наполняются голосами птиц поля. А когда придет апрель, появляются гости из дальних стран (За В. Флін-том).

< пред след >
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников

перейти на главную страницу
Релевантная научная информация

§ 2. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ
 1. § 2. ВЖИВАННЯ м´якого ЗНАКА й АПОСТРОФА. Подвоєння ТА ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ - Деловой язык
 2. § 2. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ - Деловой язык
 3. § 3. АВТОБІОГРАФІЯ - Деловой язык
 4. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посібник.— К.: МАУП, 1999.— 132 с.— Бібліогр.: с. 129. - Деловой язык
 5. Культура XIV-XVI - Культурология
 6. § 2. ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ, ІМЕН по БАТЬКОВІ - Деловой язык
 7. § 2. ПРАВОПИС слів Іншомовного ПОХОДЖЕННЯ - Деловой язык
 8. § 2. ЗВЕРТАННЯ - Деловой язык
 9. § 2. ПОЯСНЕННЯ до ФОРМ РОДОВОГО ВІДМІНКА однини ІМЕННИКІВ ДРУГОЇ ВІДМІНИ - Деловой язык
 10. ВСТУП - Культурология
 11. ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 12. КУЛЬТУРА ЄГИПТУ - Культурология
 13. АНТИЧНА КУЛЬТУРА - Культурология
 14. КУЛЬТУРА ЄВРОПИ, ВІЗАНТІЇ - Культурология
 15. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ - Культурология
 16. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА - Культурология
 17. XIX СТОЛІТТЯ - Культурология
 18. КУЛЬТУРА XX СТОЛІТТЯ - Культурология
 19. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ - Культурология
 20. Культура Київської Русі - Культурология
Другие источники научной литературы направления

Деловой язык